පරිපාලක විසින් පළ කරන ලද ලිපි

මෙය ඇතුලත වැසෙනු ඇත 20 තත්පර