පීටර් විලියම්සන්, මූලාසනාරූඪ විය
ඩෙල් පැපා බෙදාහැරීමේ සමාගම.

මාර්ක් කෙල්නර්, උප සභාපතිනි
ටෙක්සාස් මදුරු පාලනය සහ ThermaPure

Tom C. Hearring, III, ලේකම්
ක්‍රොගර්

රික් වේඩ්, භාණ්ඩාගාරික
ලියෝපෝල්ඩ් සහ ස්ට්‍රහාන් රියල්ටි සමූහය 

කයිල් මැක්ෆැට්‍රිජ්, ක්ෂණික අතීත පුටුව
හෝම්ටවුන් බැංකුව

ආර්මින් කැන්ටිනි
විශ්රාමික

බ්රයන් කැතී
වැලෙරෝ ටෙක්සාස් සිටි පිරිපහදුව

ට්රේසා හිග්බි
අමරිප්‍රෝ පොත් තැබීම

ඇමී බෙත් මැනී
රේ බදු කණ්ඩායම

ඇරික් ඕවන්ස්
ෆ්‍රොස්ට් බැංකුව