ඔසු තොරතුරු තොරතුරු

පැළෑටි_1050x600

ඔසු තොරතුරු තොරතුරු

ආහාර බැංකුවේ කුඩා ඔසු උයනක් සිටුවීමට අපට මෑතකදී හැකි විය. කරුණාකර අප විසින් රෝපණය කරන ලද bs ෂධ පැළෑටි පිළිබඳව අප විසින් නිර්මාණය කරන ලද තොරතුරු තොරතුරු රසවිඳින්න, ඉක්මනින් ඔබ සමඟ බෙදා ගැනීමට හැකි වනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙමු!