ආරාධිත කථිකයෙකු උපලේඛනගත කරන්න

අපගේ මෙහෙවර, ගැල්වෙස්ටන් ප්‍රාන්තය සඳහා කුසගින්න පිළිබඳ කරුණු, අප සපයන සේවාවන් සහ අපගේ ප්‍රයත්නයන්ට සහාය වීමට ඔබට උපකාර කළ හැකි ක්‍රම පිළිබඳ තොරතුරු සැපයීම සඳහා ඔබේ ස්ථානයට පැමිණීමට Galveston County Food Bank වෙතින් ආරාධිත කථිකයෙකු උපලේඛනගත කරන්න.

409-945-4232 හෝ හිදී Julie Morreale අමතන්න julie@galvestoncountyfoodbank.org