Ngokuhambelana nomthetho wamalungelo oluntu kunye nemithetho yeSebe lezoLimo lase-US (i-USDA) kunye nemigaqo-nkqubo yamalungelo oluntu, eli ziko lithintelwe ukucalucalula ngokobuhlanga, umbala, imvelaphi yesizwe, isini (kubandakanya isazisi ngokwesini kunye nokuziqhelanisa ngokwesondo), ukukhubazeka, ubudala, okanye impindezelo okanye impindezelo ngenxa yomsebenzi wangaphambili wamalungelo oluntu.

 

Ulwazi lwenkqubo lunokwenziwa lufumaneke ngeelwimi ezingezizo isiNgesi. Abantu abakhubazekileyo abafuna iindlela ezizezinye zonxibelelwano ukuze bafumane ulwazi lwenkqubo (umzekelo, Braille, umbhalo omkhulu, iteyiphu yomsindo, uLwimi lweZandla lwaseMelika), kufuneka baqhagamshelane norhulumente onoxanduva okanye iarhente yendawo elawula inkqubo okanye iZiko leTARGET leUSDA ku (202) 720- I-2600 (ilizwi kunye ne-TTY) okanye uqhagamshelane ne-USDA nge-Federal Relay Service kwi- (800) 877-8339.

 

Ukufaka isikhalazo socalucalulo lwenkqubo, uMmangali kufuneka agcwalise iFomu AD-3027, iFomu yeSikhalazo soCalucalulo lweNkqubo ye-USDA enokufumaneka kwi-Intanethi apha: https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/ad-3027 .pdf, kuyo nayiphi na iofisi ye-USDA, ngokufowunela (866) 632-9992, okanye ngokubhala ileta ebhekiswa ku-USDA. Ileta kufuneka iqulethe igama lommangali, idilesi, inombolo yomnxeba, kunye nenkcazo ebhaliweyo yesityholo socalucalulo ngokweenkcukacha ezaneleyo ukwazisa uNobhala oNcedisayo wamaLungelo oLuntu (ASCR) malunga nohlobo kunye nomhla wokuphulwa kwamalungelo oluntu. Ifom okanye ileta ezaliswe ngokupheleleyo ye-AD-3027 mayingeniswe kwi-USDA ngokuthi:

 

(1) iposi: ISebe lezoLimo lase-US

I-Ofisi kaNobhala oNcedisayo wamaLungelo oLuntu

1400 Independence Avenue, SW

Washington, DC 20250-9410; okanye

(2) ifeksi: (833) 256-1665 okanye (202) 690-7442; okanye

(3) i-imeyile: program.intake@usda.gov.

Eli ziko libonelela ngamathuba alinganayo.

 

Cofa apha ukuze ubone iFomu yesikhalazo ekwi-intanethi ye-Non-Calumination

De acuerdo con la ley federal derechos civiles y las normas y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), esta entidad está prohibida de discriminar por motivos de raza, umbala, i-original derecos género y orientación ngokwesondo), discapacidad, edad, o represalia o retorsión por actividades previas de derechos civiles.

 

La información sobre el programa puede estar disponible en otros idiomas que no sean el inglés. Las personas con discapacidades que requieren medios alternos de comunicación para obtener la información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas americano (ASL), njl. njl.) umlawuli el inkqubo o con e Centro TARGET del USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY) o comuníquese con el USDA kunye través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339.

 

Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi malunga nocalucalulo kwiprogramu, el reclamante debe llenar un formulario AD-3027, formulario de queja por discriminación en el programa del USDA, el cual puede obtenerse en línea en: https://www.usda.gov/sites /default/files/documents/ad-3027s.pdf, de cualquier of oficina de USDA, llamando al (866) 632-9992, okanye escribiendo una carta dirigida USDA. La carta debe contener el nombre del demandante, la dirección, el número de teléfono y una descripción escrita de la acción discriminatoria alegada con suficiente detalle para informar al Subsecretario de Derechos Civiles (ASCR) sobre la dereción de deción de covidée de unatural de suentare . El formulario AD-3027 completado o la carta debe presentation of USDA por:

 

(1) i-correo: iSebe lezoLimo lase-US

I-Ofisi kaNobhala oNcedisayo wamaLungelo oLuntu

1400 Independence Avenue, SW

Washington, DC 20250-9410; okanye

(2) ifeksi: (833) 256-1665 o (202) 690-7442; o

(3) i-correo electrónico: program.intake@usda.gov

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.