Alinsunod sa pederal na batas sa karapatang sibil at mga regulasyon at patakaran sa karapatang sibil ng US Department of Agriculture (USDA), ang institusyong ito ay ipinagbabawal na magdiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, kasarian (kabilang ang pagkakakilanlan ng kasarian at oryentasyong sekswal), kapansanan, edad, o paghihiganti o paghihiganti para sa naunang aktibidad ng karapatang sibil.

 

Ang impormasyon ng programa ay maaaring maging available sa mga wika maliban sa Ingles. Ang mga taong may kapansanan na nangangailangan ng alternatibong paraan ng komunikasyon upang makakuha ng impormasyon ng programa (hal., Braille, malaking print, audiotape, American Sign Language), ay dapat makipag-ugnayan sa responsableng estado o lokal na ahensya na nangangasiwa sa programa o sa TARGET Center ng USDA sa (202) 720- 2600 (boses at TTY) o makipag-ugnayan sa USDA sa pamamagitan ng Federal Relay Service sa (800) 877-8339.

 

Upang maghain ng reklamo sa diskriminasyon sa programa, dapat kumpletuhin ng Nagrereklamo ang isang Form AD-3027, Form ng Reklamo sa Diskriminasyon sa Programang USDA na maaaring makuha online sa: https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/ad-3027 .pdf, mula sa alinmang opisina ng USDA, sa pamamagitan ng pagtawag sa (866) 632-9992, o sa pamamagitan ng pagsulat ng liham na naka-address sa USDA. Ang liham ay dapat maglaman ng pangalan, address, numero ng telepono, at nakasulat na paglalarawan ng di-umano'y diskriminasyong aksyon sa sapat na detalye ng nagrereklamo upang ipaalam sa Assistant Secretary for Civil Rights (ASCR) ang tungkol sa uri at petsa ng isang di-umano'y paglabag sa karapatang sibil. Ang nakumpletong AD-3027 form o sulat ay dapat isumite sa USDA sa pamamagitan ng:

 

(1) mail: US Department of Agriculture

Opisina ng Assistant Secretary for Civil Rights

1400 Independence Avenue, SW

Washington, DC 20250-9410; o

(2) fax: (833) 256-1665 o (202) 690-7442; o

(3) email: program.intake@usda.gov.

Ang institusyong ito ay isang pantay na nagbibigay ng pagkakataon.

 

Mag-click dito para tingnan ang online na Non-Discrimination Complaint Form

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las normas y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), esta entidad está prohibida de discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo (incluyendo identidad género y orientación sexual), discapacidad, edad, o represalia o retorsión por actividades previas de derechos civiles.

 

La información sobre el programa puede estar disponible en otros idiomas que no sean el inglés. Las personas con discapacidades que requieren medios alternos de comunicación para obtener la información del programa (halimbawa, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas americano (ASL), atbp.) deben comunicarse con la agency local o estatal responsable de administrar el programa o con el Centro TARGET del USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY) o comuníquese con el USDA at través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339.

 

Para ipakita ang isang queja por discriminación en el programa, el reclamante debe llenar un formulario AD-3027, formulario de queja por discriminación en el programa del USDA, el cual puede obtenerse en línea en: https://www.usda.gov/sites /default/files/documents/ad-3027s.pdf, de cualquier oficina de USDA, llamando al (866) 632-9992, o isulat ang isang carta dirigida at USDA. La carta debe contener el nombre del demandante, la dirección, el número de teléfono y una descripción escrita de la acción discriminatoria alegada con suficiente detalle para informar al Subsecretario de Derechos Civiles (ASCR) sobre la naturaleza y fecha de una desunta violación . Ang pormula ng AD-3027 ay kumpleto sa carta debe na ipinakita sa USDA sa pamamagitan ng:

 

(1) correo: US Department of Agriculture

Opisina ng Assistant Secretary for Civil Rights

1400 Independence Avenue, SW

Washington, DC 20250-9410; o

(2) fax: (833) 256-1665 o (202) 690-7442; o

(3) correo electrónico: program.intake@usda.gov

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.