[గూగుల్ అనువాదము]

కాల్: 409-945-4232

దానం

గాల్వెస్టన్ కౌంటీ ఫుడ్ బ్యాంక్‌కు విరాళం ఇవ్వడానికి దయచేసి క్రింది ఫారమ్‌ను ఉపయోగించండి.