රටකජු බටර් මෆින්

මෆින් කළ- 1-1-1024 × 682

රටකජු බටර් මෆින්

රටකජු බටර් මෆින්

 • මෆින් ටින්
 • මිශ්ර පාත්රය
 • රටකජු බටර් කෝප්ප 1 1/4
 • 1 1/4 කෝප්ප සියලු අරමුණු පිටි
 • 3/4 කෝප්ප රෝල් කරන ලද ඕට්ස්
 • දුඹුරු සීනි කෝප්ප 3/4
 • 1 තේ හැදි ෙබ්කිං කුඩු
 • 1/2 තේ හැන්දක ලුණු
 • කිරි කෝප්ප 1 1/4
 • 1 බිත්තර
 1. ෆැරන්හයිට් අංශක 375 දක්වා උනුසුම් උඳුන

 2. බඳුනට පිටි, ඕට්ස්, දුඹුරු සීනි, ෙබ්කිං කුඩු සහ ලුණු මිශ්‍ර කරන්න

 3. කිරි, බිත්තර, රටකජු බටර් එකට වෙනම භාජනයකට දමන්න

 4. වියළි සමග තෙත් අමුද්රව්ය ඒකාබද්ධ කර හොඳින් මිශ්ර කරන්න

 5. මෆින් කෝප්ප වලට හැන්ද හැන්ද

 6. මෆින් රන්වන් දුඹුරු වන තෙක් මිනිත්තු 15-18 විනාඩි පිළිස්සීම.

මෙය ඇතුලත වැසෙනු ඇත 20 තත්පර