බ්ලොග්

ආයුබෝවන් කොහොම ද. මම අවුරුදු 65ක ආච්චි කෙනෙක්. විවාහ වී අවුරුදු 45 කින් දකුණේ කොහේ හරි. සඳහා ඇති දැඩි කිරීම සහ පෝෂණය කිරීම ...
එය නිල වශයෙන් ගිම්හානයයි! ගිම්හානය යන වචනයේ තේරුම විවිධ පුද්ගලයින්ට වෙනස් ය. ළමුන් සඳහා ගිම්හානය යනු එළිමහන් ක්‍රීඩා කිරීම විය හැකිය ...