බ්ලොග්

එය නිල වශයෙන් ගිම්හානයයි! ගිම්හානය යන වචනයේ තේරුම විවිධ පුද්ගලයින්ට වෙනස් ය. ළමුන් සඳහා ගිම්හානය යනු එළිමහන් ක්‍රීඩා කිරීම විය හැකිය ...