පෙර-කේ සඳහා වැඩිහිටි පුරවැසියන් හරහා අපි සති 4, 6, 8, XNUMX හෝ තනි සැසි පන්ති වලදී පෝෂණ අධ්‍යාපනය සහ ආහාර පිසීමේ පන්ති ලබා දෙන්නෙමු! 

පෞද්ගලිකව හෝ මාර්ගගතව අප හා එක්වන්න. පහත පෝරමය සම්පුර්ණ කරන්න, ඔබේ අනාගත පන්ති සැලසුම් කිරීම සඳහා අපේ පෝෂණ අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ අයෙකු ඔබ හා සම්බන්ධ වේ! 

සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර ගැනීම සාමාන්‍ය පුරුද්දක් බවට පත් කිරීම සඳහා ඔබ සමඟ කටයුතු කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙමු !!!! ”