ലീഡർഷിപ്പ്

ഡോണി വാൻഅക്കറൻ - പ്രസിഡന്റും സിഇഒയും
Donnie@galvestoncountyfoodbank.org

അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സപ്പോർട്ട് ടീം

മിഷേൽ ക്രിസ്റ്റാൻ - ഓഫീസ് അസോസിയേറ്റ്

വിഭവ വികസന ടീം

ജൂലി മോറിയേൽ - വികസന കോർഡിനേറ്റർ
Julie@galvestoncountyfoodbank.org

കിം ക്ലാർക്ക് - സന്നദ്ധ കോർഡിനേറ്റർ
Volunteer@galvestoncountyfoodbank.org

ജെസീക്ക ബൗവിയർ - ഡോണർ റിലേഷൻസ് കോർഡിനേറ്റർ
Jbouvier@galvestoncountyfoodbank.org

ഇമ്മാനുവൽ ബ്ലാങ്കോ- കമ്മ്യൂണിറ്റി റിസോഴ്സ് നാവിഗേറ്റർ
Eblanco@galvestoncountyfoodbank.org

ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ ടീം

റീത്ത ബോയർ - പ്രത്യേക പദ്ധതികളുടെ ഡയറക്ടർ
Rita@galvestoncountyfoodbank.org

ജെഫ് ഗോർഡൻ - പ്രോജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ
Je@@galvestoncountyfoodbank.org

കെല്ലി ബോയർ - പ്രോഗ്രാമുകൾ സൂപ്പർവൈസർ
കെല്ലിഗൽ‌വെസ്റ്റൺ‌ക ount ണ്ടിഫുഡ്‌ബാങ്ക്.ഓർഗ്

കാമിഷ മൂർ - പ്രോഗ്രാം അസിസ്റ്റന്റ്
Kmoore@galvestoncountyfoodbank.org

ക്രിസ്റ്റി മക്കോയ് - ബുക്ക് കീപ്പർ
Payables@galvestoncountyfoodbank.org

വെയർഹ house സ് ടീം

സിറീന ഹിൽമാൻ - ഇൻവെന്ററി കൺട്രോൾ മാനേജർ
Cyrena@galvestoncountyfoodbank.org

ജോർദാൻ വാൻ അക്കറെൻ - വെയർഹൗസ് കോർഡിനേറ്റർ
ജോർ‌ഡാൻ‌ഗാൽ‌വെസ്റ്റൺ‌ക ount ണ്ടിഫുഡ്‌ബാങ്ക്

ബാരി മാസി - വെയർഹൗസ്/ പാൻട്രി സൂപ്പർവൈസർ

ജെസി വൈലി - വെയർഹൗസ്/ പാൻട്രി അസോസിയേറ്റ്

ജെയിംസ് അവെരിറ്റ് - വെയർഹൗസ് അസോസിയേറ്റ്/ ക്ലാസ് എ ഡ്രൈവർ

കെർവിൻ സ്മിത്ത് - വെയർഹൗസ് അസോസിയേറ്റ്/ ക്ലാസ് എ ഡ്രൈവർ

സാം ഡേവിസ് - വെയർഹൗസ് അസോസിയേറ്റ്/ ക്ലാസ് എ ഡ്രൈവർ

വിസെന്റെ ഗോൺസാലസ്- വെയർഹൗസ്/ റീട്ടെയിൽ പിക്ക് അപ്പ് അസോസിയേറ്റ്

പോഷകാഹാര സംഘം

കരീ ഫ്രീമാൻ - പോഷകാഹാര വിദ്യാഭ്യാസ കോർഡിനേറ്റർ
Kfreeman@galvestoncountyfoodbank.org

അലക്സിസ് ബോസ്ക്വെസ് - പോഷകാഹാര അധ്യാപകൻ
Abosquez@galvestoncountyfoodbank.org

എമെൻ ഫാറൂഖി - പോഷകാഹാര അധ്യാപകൻ
Afarooqui@galvestoncountyfoodbank.org

ലാന ഗാസ്പർ - പോഷകാഹാര അധ്യാപകൻ
agaspar@galvestoncountyfoodbank.org

ചാർലി ഹാർലെൻ - പോഷകാഹാര അധ്യാപകൻ
charlen@galvestoncountyfoodbank.org