ಹರ್ಬ್ ಇನ್ಫೋಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್

ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು_1050x600

ಹರ್ಬ್ ಇನ್ಫೋಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್

ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಹಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ತೋಟವನ್ನು ನೆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ನಾವು ನೆಟ್ಟ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ರಚಿಸಿದ ಇನ್ಫೋಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಆನಂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ!