ឱសថ ១០៥០x៦០០

Infographics ឱសថ

ថ្មីៗនេះយើងអាចដាំសួនស្មៅតូចមួយនៅធនាគារចំណីអាហារ។ សូមរីករាយជាមួយរូបភាពដែលយើងបានបង្កើតអំពីរុក្ខជាតិដែលយើងបានដាំហើយសង្ឃឹមថានឹងអាចចែករំលែកជាមួយអ្នកបានឆាប់!


វានឹងបិទ 20 វិនាទី