គម្រោង Feeding America ដែលក្នុងឆ្នាំ 2021 មានកុមារចំនួន 21,129 នាក់កំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃអសន្តិសុខស្បៀងអាហារនៅក្នុង Galveston County ។ 

 

ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយអសន្តិសុខអាហារក្នុងចំនោមកុមារ ធនាគារអាហាររបស់ Galveston County ដំណើរការកម្មវិធីចំនួនពីរគឺ Backpack Buddy ក្នុងអំឡុងឆ្នាំសិក្សា ដើម្បីជួយបន្ថែមអាហារចុងសប្តាហ៍ និង Kidz Pacz ក្នុងអំឡុងពេលរដូវក្តៅខណៈពេលដែលសាលានៅក្រៅម៉ោងសិក្សា។ ចុចលើប៊ូតុង ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម!