កំណត់ហេតុបណ្ដាញ

សួស្តី។ ខ្ញុំជាជីដូនអាយុ 65 ឆ្នាំ។ រៀបការនៅកន្លែងណាមួយនៅភាគខាងត្បូងនៃ 45 ឆ្នាំ។ ការ​ចិញ្ចឹម​និង​ការ​ផ្តល់​អាហារ​សម្រាប់​សត្វ​ក...
Texas City, TX - ថ្ងៃទី 17 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2022 - ធនាគារអាហាររបស់ Galveston County បានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថាខ្លួនបានទទួល ...
វាជារដូវក្តៅជាផ្លូវការ! ពាក្យរដូវក្តៅមានន័យខុសគ្នាចំពោះមនុស្សផ្សេងគ្នា។ សម្រាប់កុមារនៅរដូវក្តៅអាចមានន័យថាការលេងនៅខាងក្រៅ ...

វានឹងបិទ 20 វិនាទី