អត្ថបទចុះផ្សាយដោយរដ្ឋបាល

យើងកំពុងសហការជាមួយយូធីអឹមប៊ីនៅសប្តាហ៍នេះនិងអបអរសាទរសប្តាហ៍កង្វះអាហារូបត្ថម្ភ។ តើអ្វីទៅជាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភពិតប្រាកដ? យោងទៅតាម ...

វានឹងបិទ 20 វិនាទី