កំណត់ហេតុបណ្ដាញ

Texas City, TX - ថ្ងៃទី 17 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2022 - ធនាគារអាហាររបស់ Galveston County បានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថាខ្លួនបានទទួល ...
វាជារដូវក្តៅជាផ្លូវការ! ពាក្យរដូវក្តៅមានន័យខុសគ្នាចំពោះមនុស្សផ្សេងគ្នា។ សម្រាប់កុមារនៅរដូវក្តៅអាចមានន័យថាការលេងនៅខាងក្រៅ ...