ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

Donnie VanAckeren - ប្រធាននិងនាយកប្រតិបត្តិ
Donnie@galvestoncountyfoodbank.org

ក្រុមគាំទ្រផ្នែករដ្ឋបាល

Jessika DeLeon- សហការី Front Desk

ក្រុមអភិវឌ្ឍន៍ធនធាន

Julie Morreale - នាយកអភិវឌ្ឍន៍
ជូលី @galvestoncountyfoodbank.org

Kim Clark - អ្នកសម្របសម្រួលស្ម័គ្រចិត្ត
ស្ម័គ្រចិត្ត@galvestoncountyfoodbank.org

Sarah Sckittone- អ្នកសម្របសម្រួលអភិវឌ្ឍន៍ (ទំនាក់ទំនងម្ចាស់ជំនួយ)
ssckittone@galvestoncountyfoodbank.org

Miranda Ramos - អ្នកសម្របសម្រួលអភិវឌ្ឍន៍
Mramos@galvestoncountyfoodbank.org

Ida Gallardo- អ្នករុករកធនធានសហគមន៍
iquezada@galvestoncountyfoodbank.org

ក្រុមប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម

Rita Boyer នាយកគម្រោងពិសេស
Rita@galvestoncountyfoodbank.org

Jeff Gordon - អ្នកសម្របសម្រួលគំរោង
Jeff@galvestoncountyfoodbank.org

Kayte Parkinson - នាយកកម្មវិធី
kparkinson@galvestoncountyfoodbank.org

Kristy McCoy - អ្នករៀបចំសៀវភៅ
Payables@galvestoncountyfoodbank.org

ក្រុមឃ្លាំង

Cyrena Hileman - ប្រធានគ្រប់គ្រងសន្និធិ
Cyrena@galvestoncountyfoodbank.org

Jordan Van Ackeren - អ្នកសម្របសម្រួលឃ្លាំង
ហ្ស៊កដានី@galvestoncountyfoodbank.org

Barry Massey - អ្នកគ្រប់គ្រងឃ្លាំង / Pantry

Travis Merrill – Warehouse Associate/Class A Driver

James Averitt - Warehouse Associate / Class A Driver

Kervin Smith – Warehouse Associate/Class A Driver

Sam Davis – Warehouse Associate/Class A Driver

Vicente Gonzalez- ឃ្លាំង/លក់រាយ ជ្រើសរើសសហការី

Ron Elliott- Warehouse Associate/Class A Driver

ក្រុមអាហារូបត្ថម្ភ

Candice Alfaro - នាយកអប់រំអាហារូបត្ថម្ភ
calfaro@galvestoncountyfoodbank.org

ស្តេហ្វានី ប៊ែល - អ្នកអប់រំផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភ
sbell@galvestoncountyfoodbank.org