ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

Donnie VanAckeren - ប្រធាននិងនាយកប្រតិបត្តិ
Donnie@galvestoncountyfoodbank.org

ក្រុមគាំទ្រផ្នែករដ្ឋបាល

Michelle Cristan - សហការីការិយាល័យ

ក្រុមអភិវឌ្ឍន៍ធនធាន

Julie Morreale - អ្នកសម្របសម្រួលការអភិវឌ្ឍន៍
ជូលី @galvestoncountyfoodbank.org

Kim Clark - អ្នកសម្របសម្រួលស្ម័គ្រចិត្ត
ស្ម័គ្រចិត្ត@galvestoncountyfoodbank.org

Jessica Bouvier - អ្នកសម្របសម្រួលទំនាក់ទំនងម្ចាស់ជំនួយ
Jbouvier@galvestoncountyfoodbank.org

Emmanuel Blanco- អ្នករុករកធនធានសហគមន៍
អ៊ីប្លង់កូ @galvestoncountyfoodbank.org

ក្រុមប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម

Rita Boyer នាយកគម្រោងពិសេស
Rita@galvestoncountyfoodbank.org

Jeff Gordon - អ្នកសម្របសម្រួលគំរោង
Jeff@galvestoncountyfoodbank.org

Kelly Boyer - អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធី
Kelly@galvestoncountyfoodbank.org

Kamisha Moore - ជំនួយការកម្មវិធី
Kmoore@galvestoncountyfoodbank.org

Kristy McCoy - អ្នករៀបចំសៀវភៅ
Payables@galvestoncountyfoodbank.org

ក្រុមឃ្លាំង

Cyrena Hileman - ប្រធានគ្រប់គ្រងសន្និធិ
Cyrena@galvestoncountyfoodbank.org

Jordan Van Ackeren - អ្នកសម្របសម្រួលឃ្លាំង
ហ្ស៊កដានី@galvestoncountyfoodbank.org

Barry Massey - អ្នកគ្រប់គ្រងឃ្លាំង / Pantry

JC Wiley - Warehouse/ Pantry Associate

James Averitt - Warehouse Associate / Class A Driver

Kervin Smith – Warehouse Associate/Class A Driver

Sam Davis – Warehouse Associate/Class A Driver

Vicente Gonzalez- ឃ្លាំង/លក់រាយ ជ្រើសរើសសហការី

ក្រុមអាហារូបត្ថម្ភ

Karee Freeman - អ្នកសម្របសម្រួលការអប់រំផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភ
Kfreeman@galvestoncountyfoodbank.org

Alexis Bosquez - អ្នកអប់រំផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភ
Abosquez@galvestoncountyfoodbank.org

Aemen Farooqui - អ្នកអប់រំផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភ
Afarooqui@galvestoncountyfoodbank.org

Lana Gaspar - អ្នកអប់រំផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភ
agaspar@galvestoncountyfoodbank.org

Charli Harlen - អ្នកអប់រំផ្នែកអាហារូបត្ថម្ភ
charlen@galvestoncountyfoodbank.org