លោក Peter Williamson, ប្រធាន
ដេប៉ូចែកចាយចែកចាយខូអិលធីឌី

លោក Mark Kellner, អនុប្រធាន
Texas Mosquito Control & ThermaPure

Tom C. Hearring, III, លេខាធិការ
Kroger

លោក Rick Wade, ហិរញ្ញិក
ឡេផូលនិងស្តូនរៀលធីគ្រុប 

ខេលីម៉ាកហ្វាតប្រីដ, ប្រធានអតីតកាលភ្លាមៗ
ធនាគារហូមថោន

អាមីនខេនទីនី
ចូលនិវត្តន៍

Brian Cathey
រោងចក្រចម្រាញ់ប្រេង Valero Texas City

តេរេសាហ៊ីបប៊ី
បណ្ណាគារអាយអឹមជីប្រូ

អេមីបេតម៉ាន់នី
ក្រុមពន្ធរ៉ាយ

Aric Owens
ធនាគារសាយសត្វ