កំណត់ពេលវាគ្មិន

កំណត់ពេលវាគ្មិនពីធនាគារអាហាររបស់ Galveston County ដើម្បីទៅមើលទីតាំងរបស់អ្នក ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានអំពីបេសកកម្មរបស់យើង ការពិតនៃភាពអត់ឃ្លានសម្រាប់ Galveston County សេវាកម្មដែលយើងផ្តល់ជូន និងវិធីដែលអ្នកអាចជួយគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើង។

ទាក់ទង Julie Morreale នៅ 409-945-4232 ឬ julie@galvestoncountyfoodbank.org