យើងផ្តល់ជូននូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភនិងការធ្វើម្ហូបក្នុងថ្នាក់ ៤ សប្តាហ៍ ៦ សប្តាហ៍ ៨ សប្តាហ៍ឬថ្នាក់តែមួយសម្រាប់ថ្នាក់មត្តេយ្យតាមរយៈមនុស្សចាស់! 

ចូលរួមជាមួយយើងផ្ទាល់ឬតាមអ៊ីនធឺណិត។ បំពេញសំណុំបែបបទខាងក្រោមហើយមាននរណាម្នាក់មកពីនាយកដ្ឋានអប់រំអាហារូបត្ថម្ភរបស់យើងនឹងទាក់ទងអ្នកដើម្បីរៀបចំគម្រោងថ្នាក់អនាគតរបស់អ្នក! 

យើងទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការជាមួយអ្នកក្នុងការធ្វើឱ្យការញ៉ាំអាហារមានសុខភាពល្អក្លាយជាទម្លាប់ !!!!”