An akò avèk lwa dwa sivil Federal ak US Department of Agriculture (USDA) règleman ak règleman sou dwa sivil yo, USDA a, ajans li yo, biwo yo, ak anplwaye yo, ak enstitisyon k ap patisipe nan oswa administre pwogram USDA yo entèdi diskriminasyon ki baze sou ras, koulè, orijin nasyonal, relijyon, sèks, idantite seksyèl (ki gen ladan ekspresyon sèks), oryantasyon seksyèl, andikap, laj, eta sivil, fanmi / paran sitiyasyon, revni ki sòti nan yon pwogram asistans piblik, kwayans politik, oswa reprezay oswa vanjans pou aktivite dwa sivil anvan , nan nenpòt pwogram oswa aktivite ki fèt oswa finanse pa USDA (se pa tout baz ki aplike nan tout pwogram). Remèd ak dat limit pou ranpli plent yo varye selon pwogram oswa ensidan.

Moun ki gen andikap ki bezwen lòt mwayen kominikasyon pou enfòmasyon sou pwogram lan (pa egzanp, Bray, gwo lèt, kasèt odyo, Lang Siy Ameriken, elatriye) ta dwe kontakte ajans responsab la oswa TARGET Center USDA a nan (202) 720-2600(vwa ak TTY) oswa kontakte USDA nan Sèvis Relè Federal nan (800) 877-8339. Anplis de sa, enfòmasyon sou pwogram lan ka disponib nan lang ki pa angle.

Pou depoze yon plent kont diskriminasyon sou pwogram, ranpli Fòm Plent kont diskriminasyon sou pwogram USDA, AD-3027, yo jwenn sou entènèt nan https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer.html ak nan nenpòt biwo USDA oswa ekri yon lèt adrese a USDA epi bay nan lèt la tout enfòmasyon yo mande nan fòm lan. Pou mande yon kopi fòm plent lan, rele (866) 632-9992. Soumèt fòm ou ranpli a oswa lèt ou bay USDA pa: (1) lapòs: US Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410; (2) faks: (202) 690-7442; oswa (3) imèl: program.intake@usda.gov. "

 

Klike la a pou w wè Fòm Plent Non-Diskriminasyon sou Entènèt