બ્લોગ

ટેક્સાસ સિટી, TX - મે 17, 2022 - ગેલ્વેસ્ટન કાઉન્ટી ફૂડ બેંકે આજે જાહેરાત કરી કે તેને પ્રાપ્ત થયું છે ...
તે સત્તાવાર રીતે સમર છે! ઉનાળો શબ્દનો અર્થ જુદા જુદા લોકો માટે જુદી જુદી વસ્તુઓ છે. બાળકો માટે ઉનાળો એટલે બહાર રમવું ...

આ અંદર બંધ થશે 20 સેકન્ડ