હર્બ ઇન્ફોગ્રાફિક્સ

herbs_1050x600

હર્બ ઇન્ફોગ્રાફિક્સ

અમે હાલમાં જ ફૂડ બેંક પર એક નાનું .ષધિનું બગીચો રોપવામાં સક્ષમ થયા છે. કૃપા કરીને અમે વાવેલી વનસ્પતિઓ વિશે અમે બનાવેલ ઇન્ફોગ્રાફિક્સનો આનંદ માણી લો અને ટૂંક સમયમાં તમારી સાથે શેર કરવામાં સક્ષમ થવાની આશા રાખીએ!