کایل مک فاتریج, صندلی
بانک شهر

پیتر ویلیامسون, نایب رئیس
شرکت توزیع دل پاپا

ریک وید, خزانه دار
Leopold & Strahan Realty Group 

مارک کلنر، دبیر
تگزاس یاماها ، شرکت 

آرمین کانتینی, صندلی گذشته فوری
بازنشسته- بازرگانی

بابی جی گالوان
Wellby Financial 

تایلر گرت
اولین بانک تگزاس

توماس سی هیرینگ ، III
Kroger

ترزا هیبی
حسابداری AmeriPro

اندرو فولتون
گروه مشاوره هورون

امی بث مانی
گروه مالیاتی ری

لی اسکیپر
خدمات مالی ریموند جیمز