V souladu s federálním zákonem o občanských právech a předpisy a politikami Ministerstva zemědělství USA (USDA) v oblasti občanských práv je této instituci zakázáno diskriminovat na základě rasy, barvy pleti, národního původu, pohlaví (včetně genderové identity a sexuální orientace), zdravotního postižení, věk nebo odveta nebo odveta za předchozí činnost v oblasti občanských práv.

 

Informace o programu mohou být k dispozici v jiných jazycích než v angličtině. Osoby se zdravotním postižením, které k získání informací o programu vyžadují alternativní způsoby komunikace (např. Braillovo písmo, velké písmo, audiokazeta, americký znakový jazyk), by se měly obrátit na odpovědnou státní nebo místní agenturu, která program spravuje, nebo na TARGET Center USDA na čísle (202) 720- 2600 (hlas a TTY) nebo kontaktujte USDA prostřednictvím Federal Relay Service na čísle (800) 877-8339.

 

K podání stížnosti na diskriminaci v rámci programu by měl stěžovatel vyplnit formulář AD-3027, formulář stížnosti na diskriminaci programu USDA, který lze získat online na: https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/ad-3027 .pdf, z jakékoli kanceláře USDA, zavoláním (866) 632-9992 nebo napsáním dopisu adresovaného USDA. Dopis musí obsahovat jméno stěžovatele, adresu, telefonní číslo a písemný popis údajného diskriminačního jednání dostatečně podrobně, aby informoval náměstka ministra pro občanská práva (AV ČR) o povaze a datu údajného porušení občanských práv. Vyplněný formulář nebo dopis AD-3027 musí být zaslán USDA prostřednictvím:

 

(1) mail: Ministerstvo zemědělství USA

Kancelář pomocného tajemníka pro občanská práva

1400 Independence Avenue, SW

Washington, DC 20250-9410; nebo

(2) fax: (833) 256-1665 nebo (202) 690-7442; nebo

(3) e-mail: program.intake@usda.gov.

Tato instituce je poskytovatelem rovných příležitostí.

 

Kliknutím sem zobrazíte online formulář stížnosti na nediskriminaci

De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las normas y policy de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), esta entidad está zákaz diskriminace podle motivů raza, barva, původ národní, sex género y orientación sexual), discapacidad, edad, o represalia nebo retorsión por actividades previas de derechos civiles.

 

La informationón sobre el programa puede estar disponible en otros idiomas que no sean el inglés. Osoby s discapacidades que requieren medios alternos de communicación pro získávání informací o programu (např. Braillovo písmo, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas americano (ASL) atd.) deben comunicarse con la agencia local or estatal responsable de administrar el programa o con el Centro TARGET del USDA al (202) 720-2600 (voz y TTY) and comuníquese con el USDA and través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339.

 

Prezentace pro diskriminaci a program, žádost o registraci ve formuláři AD-3027, o diskriminaci pro diskriminaci a program pro USDA, o skutečné obtenerse en line en: https://www.usda.gov/sites /default/files/documents/ad-3027s.pdf, oficiální oficina USDA, llamando al (866) 632-9992, podepsaná v adresáři USDA. La carta debe contener el nombre del demandante, la dirección, el numero de teléfono a una description de la acción strictoria alegada con suficiente detalle para informar al Subsecretario de Derechos Civiles (ASCR) sobrey de la naturale de la deviole de violace . Formulář AD-3027 je kompletní a obsahuje seznam USDA por:

 

(1) correo: Ministerstvo zemědělství USA

Kancelář pomocného tajemníka pro občanská práva

1400 Independence Avenue, SW

Washington, DC 20250-9410; nebo

(2) fax: (833) 256-1665 o (202) 690-7442; Ó

(3) elektronická adresa: program.intake@usda.gov

Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.